Juridische informatie


Identificatie van de leverancier

DIETZ Power B.V.
Vlamovenweg 12
5708 JV Helmond
Nederland
T +31 (0)492 792 196

Managing directors
Dick van de Beek // Maximilian Raab

Kamer van Koophandel
65712188

BTW nr.
NL856228631B01

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van DIETZ Power BV, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch en hier kunnen worden gedownload.

Verkoop & Service D-A-CH
DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
Tel: +49 (0)7248.9186-10
dialog@dietz-group.de
www.dietz-group.de

© Copyright DIETZ Power
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, illustraties, geluid, animaties, video’s en de bijbehorende lay-out op de website van DIETZ zijn beschermd door het auteursrecht en overige beschermende wetten.

De inhoud van deze website – inclusief fragmenten ervan – mogen uitsluitend worden gebruikt met schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH.

Handelsmerken
Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op deze website gedeponeerde handelsmerken van DIETZ GmbH. Dit geldt met name voor typeaanduidingen, logo’s en symbolen.

Onderhevig aan fouten, vergissingen, prijs- of productwijzigingen.

Uitvoering
Nakami lounge GmbH
München


Privacybeleid

1. Algemeen

Dit privacybeleid informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna in het kort “gegevens” genoemd) in het kader van onze webdiensten en de websites, functies en inhoud die met dergelijke diensten samenhangen.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee iemands identiteit achterhaald kan worden.

Wij als beheerder van deze website beschouwen de bescherming van uw persoonlijke gegevens als een zeer serieuze zaak. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. Onze contactgegevens vindt u onder punt 2. Verantwoordelijke autoriteit.

2. Verantwoordelijke autoriteit

DIETZ Power // Vlamovenweg 12 // 5708 JV Helmond
T +31 (0)492 792 196 // info@dietz-power.com

hierna “wij” of “ons” genoemd.

3. Contactinformatie en functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen over de verwerking, omvang of herkomst van uw persoonlijke gegevens of over het doel van de verwijdering – indien mogelijk volgens de wettelijke bepalingen -, blokkering of aanpassing van de gegevens, is onze functionaris voor gegevensbescherming bereikbaar onder de volgende contactinformatie:
DIETZ Power // Vlamovenweg 12 // 5708 JV Helmond
T +31 (0)492 792 196 // info@dietz-power.com

4. Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

Telkens wanneer u onze website bezoekt en telkens wanneer u een bestand downloadt, worden er loggegevens, zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser aan ons doorstuurt, zoals

 • IP-adres
 • Datum en tijd
 • Geopende pagina
 • Naam van het gedownloade bestand
 • Gebruikte browsertype en besturingssysteem

evenals de website van waaruit u ons bezoekt, automatisch tijdelijk, d.w.z. maximaal drie maanden, opgeslagen.  Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden opgeslagen, geanalyseerd en vervolgens gewist, om onze diensten te verbeteren en om aanvallen op onze website te identificeren en ons daartegen te beschermen.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is punt (b) van artikel 6 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

5. Persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor uw aankoop

Als onderdeel van uw aankoop verzamelen wij individuele informatie over uw bedrijf en uzelf (voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres en bankgegevens). Wij gebruiken deze informatie – voor zover het nodig is om contracten die wij met u hebben afgesloten, af te sluiten, uit te voeren of te beëindigen, kortom voor contractuele doeleinden – bijvoorbeeld om bestellingen en betalingen te verwerken en om de door u bestelde goederen te leveren. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over de status van uw bestelling of levering of voor de algemene verwerking van zakelijke correspondentie.

6. Gebruik van uw gegevens voor het maken van contact

Als u een van de contactformulieren op onze website gebruikt om ons een bericht te sturen, verzamelen we uw naam en e-mailadres om u te kunnen antwoorden. De opgeslagen gegevens worden vervolgens gewist, tenzij we ze met uw toestemming hebben opgeslagen voor andere doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd, en ze dienovereenkomstig mogen worden gebruikt.

7. Een account aanmaken

Als u vrijwillig een “Dealer login” heeft aangemaakt, zullen wij uw verzamelde persoonlijke gegevens ook gebruiken om u als Dietz-klant te registreren voor mogelijke toekomstige bezoeken of aankopen in onze webwinkel. Dit betekent dat u de gegevens die nodig zijn voor contractuele doeleinden niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgende bestelling en dat u op elk moment de reeds gedane aankopen in uw klantaccount kunt zien.

8. Doorsturen van gegevens aan derden en gegevensverwerking in opdracht

Indien wij in het kader van onze gegevensverwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers van persoonlijke gegevens of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang geven tot deze gegevens, dan gebeurt dit alleen op basis van de wettelijke toestemming (bijv. indien het doorgeven van de gegevens aan derden, zoals aan een distributie dienstverlener, noodzakelijk is voor de contractuitvoering in overeenstemming met punt b) van art. 6 (1) van de AVG) die u heeft gegeven, dit wettelijk verplicht is of op basis van ons rechtmatige belang (bijvoorbeeld bij het gebruik van webanalyses).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen.

9. Opslagduur / wissen van gegevens

De gegevens die we verwerken worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt op grond van art. 17 en 18 van de AVG. Tenzij expliciet vermeld in dit privacybeleid, worden de gegevens die wij opslaan gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarplicht is die het wissen verhindert. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking van dergelijke gegevens beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om handelsredenen of volgens het belastingrecht moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften worden de gegevens in het bijzonder gedurende 6 jaar opgeslagen overeenkomstig sectie 257 (1) van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) (zoals bijv. openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige gegevens) en gedurende 10 jaar overeenkomstig sectie 147, lid (1) van het Duitse belastingwetboek (AO) (zoals bijv. dossiers, boekhoudkundige gegevens, commerciële en zakelijke brieven, fiscale documenten).

10. Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens beschikt u over de volgende rechten:

 • Om toegang te krijgen tot informatie in overeenstemming met art. 15 van de AGV over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over het doel van de verwerking, de categorieën van persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde periode waarin de gegevens zullen worden opgeslagen, het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering of beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen, over de bron van uw gegevens wanneer dergelijke gegevens niet door ons zijn verzameld, alsmede over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en alle relevante informatie over de toegepaste logica;
 • In overeenstemming met art. 16 van de AVG, de rectificatie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen, zonder onnodige vertraging.
 • In overeenstemming met art. 17 van de AVG, het wissen van uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering;
 • In overeenstemming met art. 18 van de AVG, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in zoverre
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering;
  • of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 van de AVG;
 • Om in overeenstemming met art. 20 van de AVG, uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de transmissie naar een andere controller te eisen.
 • Om op elk moment uw toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) van de AVG. Dit betekent dat we niet langer mogen doorgaan met de verwerking van gegevens op basis van deze toestemming en
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 van de AVG. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke verblijfplaats of arbeidsplaats of van ons hoofdkantoor.

11. Nieuwsbrief

Hieronder informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie-, mailing- en statistische analyseprocedures, naast uw recht op bezwaar.  Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief verklaart u akkoord te gaan met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen e-mails en andere elektronische berichten met redactionele of reclame-informatie (hierna de “nieuwsbrief” genoemd) uitsluitend met toestemming van de ontvangers of met wettelijke toestemming Indien in verband met de aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud specifiek wordt beschreven, is deze inhoud bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en, indien van toepassing, informatie over ons bedrijf.

Registratiegegevens: Voor aanmelding voor de nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres, voornaam en achternaam nodig.  We hebben de naam nodig om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken.

Dubbele opt-in en registratie van loggegevens: Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt met het verzoek uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan aanmelden met een e-mailadres van iemand anders. De aanmelding voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten aan te kunnen tonen.  Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, evenals het IP-adres.

Prestatiemeting: Elke verzonden nieuwsbrief bevat een zogenaamd webbaken, d.w.z. een één-pixelbestand dat door de server van de mailprovider wordt opgehaald bij het openen van de nieuwsbrief. Als onderdeel van deze opvraging wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Bij statistisch onderzoek wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden gekoppeld aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of die van de mailprovider om individuele gebruikers te observeren.  De analyses helpen ons veel meer om het leesgedrag van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan dit gedrag aan te passen of om andere inhoud te sturen die aansluit bij de belangstelling van onze gebruikers.

Verzending van de nieuwsbrief en de prestatiemeting gebeuren op basis van toestemming van de ontvangers, in overeenkomst met punt (a) van art. 6 (1) en art. 7 van de AVG,  in samenhang met sectie 7 (2) nr. 3 van de Duitse Wet tegen Oneerlijke Concurrentie (UWG) of op basis van wettelijke toestemming overeenkomstig sectie 7 (3) van deze UWG.

De aanmeldingsprocedure wordt geregistreerd op basis van ons rechtmatige belang in overeenstemming met punt (f) van art. 6 (1) van de AGV en dient als bewijs van instemming met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Opzeggen / intrekking: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect.  U kunt de nieuwsbrief opzeggen via de link onderaan elke nieuwsbrief of online via de afmeldingsfunctie van het nieuwsbriefformulier.

12. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.  Ze stellen ons in staat om uw computer automatisch te herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt en maken het gemakkelijker voor u om te navigeren.

Wij gebruiken ook zogenaamde identificatiecookies om uw computer te herkennen op andere websites die deelnemen aan het advertentienetwerk van Google op basis van de loggegevens (bezoek aan onze website en recente zoekopdrachten van Google, inclusief datum en tijd, voorkeurstaal, browsertype, besturingssysteem) en om u advertenties te tonen op basis van uw vermoedelijke interesses. U kunt bij Advertentievoorkeuren van Google de categorieën bekijken, verwijderen of toevoegen afhankelijk van welke op interesse gebaseerde advertenties u te zien krijgt in het gehele Google Display Network. U kunt deze tool ook gebruiken om bezwaar te maken tegen het algemene gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde advertenties in het Google Display Network door op de knop te klikken voor uitschakeling van identificatiecookies. Hier kunt u ook meer informatie vinden. Identificatiecookies die op uw harde schijf worden geplaatst, verlopen automatisch 30 dagen na uw laatste bezoek aan onze website.

U kunt controleren of er überhaupt cookies worden opgeslagen via de beveiligingsinstellingen van uw browser door geen cookies te accepteren of ze alleen op verzoek te accepteren of door aan te geven dat cookies worden verwijderd na uw bezoek aan de website. Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kan dit leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

13. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, dan wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.  Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

In opdracht van DIETZ zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de webactiviteiten op te stellen en om verdere diensten in verband met website- en internetgebruik aan DIETZ te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden wordt, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen met de betreffende instelling op uw browsersoftware; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, door de onder via de onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

14. Sociale plug-ins van Google+ met behulp van de “1-klik-oplossing”

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk Google+ gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door het bedrijf Google Inc. (“provider”).

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Een overzicht van de Google plug-ins en hun verschijning vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/
Om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, zijn de plug-ins in de website geïntegreerd via de “1-klik voor betere gegevensbescherming<wbr/>-oplossing” onder de naam Shariff from c’t and Heise Online (zie hier voor de bron en verdere informatie: http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-26-Social-Media-Buttons-datenschutzkonform-nutzen-2463330.html). Deze integratie zorgt ervoor dat er nog geen verbinding met de Google-servers tot stand wordt gebracht wanneer u een pagina bezoekt op onze website die dergelijke plug-ins bevat. Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de servers van Google wanneer u actief op een Share-button klikt, waardoor u toestemming geeft voor de gegevensoverdracht. De inhoud van de betreffende plug-in wordt dan door de betreffende provider direct naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina op onze website heeft geopend, ook als u geen profiel heeft bij de betreffende provider of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de sociale netwerken, kunnen de providers het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw profiel op het sociale netwerk. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knoppen “Like” of “+1” te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie op het sociale netwerk of op uw account gepubliceerd en aan uw contactpersonen aldaar getoond. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals uw rechten in verband daarmee en instellingsopties om uw privacy te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van de providers.

Het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan uw profiel op de betreffende dienst, moet u zich afmelden van de dienst, voordat u de plug-ins inschakelt.

15. Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de rechtmatigheid om uw persoonlijke gegevens te verwerken nadat u dit aan ons kenbaar heeft gemaakt.
(2) Indien wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet nodig is voor de uitvoering van een contract met u, wat we in de volgende beschrijving van de functies zullen laten zien.  Als u bezwaar wilt maken, vragen wij u de redenen te noemen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet op onze manier mogen verwerken. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij de omstandigheden controleren en de gegevensverwerking stoppen of wijzigen of dwingende en legitieme gronden voor verdere verwerking aantonen.
(3) U kunt uiteraard te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden.
(4) U kunt uw bezwaar kenbaar maken via de volgende contactgegevens: U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via ons postadres onder vermelding van “Gegevensbescherming” of door een e-mail te sturen naar info@dietz-power.com.

16. SSL-codering / gegevensbeveiliging

De persoonlijke gegevens waarnaar wij tijdens de bestelprocedure hebben gevraagd, worden via een beveiligde SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) met een 128-bits codering naar ons verzonden om deze te beschermen tegen toegang door derden. U kunt de gecodeerde verbinding herkennen wanneer de adresbalk van de browser verandert van “http://” to “https://” en het slotsymbool links in uw browserbalk verschijnt. Als de SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bovendien nemen we andere technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies, de vernietiging en het misbruik van gegevens te voorkomen. Toegang tot uw klantaccount (indien van toepassing) is alleen mogelijk door bijvoorbeeld uw persoonlijke wachtwoord in te voeren. U kunt ook bijdragen aan de bescherming van uw gegevens door een zo moeilijk mogelijk wachtwoord te kiezen (bijvoorbeeld met een combinatie van letters, cijfers en tekens) en door deze strikt vertrouwelijk te houden.

17. Wijziging van het privacybeleid

Vanwege de dynamische ontwikkeling van webdiensten kan het nodig zijn om ons privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Let daarom op de huidige versie van ons privacybeleid.

29 augustus 2019